Menu

Plan jouw bungalow vakantie

Zoek en Boek

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Bungalowpark De Kremmer, Handelsnaam: Vacantieoord De Kremmer b.v. , Houtvester Jansenweg 4  te (9426 TB) Gasselte, KVK: 04018165.

Algemeen

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van ons park en onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Opmerking verdient nog dat er bij Vacantieoord De Kremmer B.V. sprake is van kentekenregistratie bij de slagbomen van het vakantiepark. Hiervoor is een protocol opgesteld dat u hier kunt downloaden:

https://www.dekremmer.com

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het doen van een reservering, een aankoop of het invullen van een vragenformulier, krijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Vacantieoord De Kremmer in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Vacantieoord De Kremmer gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • NAW-gegevens;
  • e-mailadres;
  • (mobiel) telefoonnummer.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derden tenzij u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt of dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Vacantieoord De Kremmer maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de (verwerkte) gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag Bungalowpark De Kremmer vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Bungalowpark De Kremmer verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of indien mogelijk te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, of ons een e-mail te sturen via info@dekremmer.com.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

PROTOCOL CAMERATOEZICHT/ KENTEKENREGISTRATIE VACANTIEOORD DE KREMMER

Dit protocol is van toepassing op Vacantieoord De Kremmer te Gasselte.

Vacantieoord De Kremmer B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van de hierna vermelde gegevens.

Doel van dit protocol

Het doel van dit protocol is om vast te leggen hoe Vacantieoord De Kremmer B.V. om gaat met de kentekenregistratie bij de slagbomen bij de ingang van het vakantiepark.

Doel van de kentekenregistratie

Vacantieoord De Kremmer B.V. heeft door middel van cameratoezicht kentekenregistratie ten behoeve van het reguleren van de toegang tot Vacantieoord De Kremmer. Het gaat dus om toegangscontrole alsmede om het kunnen registreren en identificeren van onbevoegde personen c.q. personen die ongewenste activiteiten op Vacantieoord De Kremmer verrichten, alsmede al hetgeen hiermee direct samenhangt.

Het gebruik van de kentekenregistratie vindt niet plaats op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden als hierboven uitgezet, tenzij dit noodzakelijk is in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Verantwoordelijken

Vacantieoord De Kremmer B.V. heeft haar bestuurders, de heren Dirk en Geoffrey van Dongen aangesteld als Verantwoordelijken. Zij zien toe op een juist gebruik van de camerabeelden/registratie. De toegang van deze beelden/registratie is in geval van (een vermoeden van) een incident beperkt tot voornoemde personen.

Er worden geen kopieën van de beelden/registratie gemaakt tenzij verstrekking aan derden noodzakelijk is op grond van een wettelijke verplichting. Een andere uitzondering betreft een storing of onderhoud van de cameraregistratie-apparatuur. Na een dergelijk gebruik door een derde, zullen de verantwoordelijken ervoor zorgdragen dat de gemaakte kopie direct wordt vernietigd

Verstrekking aan politie en justitie

Indien er sprake is van een (mogelijk) misdrijf, is Vacantieoord De Kremmer B.V. gerechtigd de camerabeelden/registratie te verstrekken aan de politie en/of justitie.

Bewaartermijn

Na vastlegging worden de camerabeelden maximaal 7 dagen bewaard. Indien er sprake is geweest van een incident of nader onderzoek is vereist, dan zullen de camerabeelden/registratie zo lang bewaard worden als dit noodzakelijk is in het kader van het incident en het onderzoek.

Rechten betrokkenen

Een betrokkene heeft het recht op inzage in beelden/registratie voor zover dit hem/haar in persoon betreft. Een betrokkene heeft ook het recht om een verzoek in te dienen tot het verwijderen van gegevens, mits daardoor de rechten van derden en verplichtingen jegens derden niet worden geschonden. Een dergelijk verzoek kan schriftelijk gericht worden Vacantieoord De Kremmer B.V., Houtvester Jansenweg 4 te (9462TB) Gasselte. Een verzoek tot inzage is slechts ontvankelijk indien er sprake is van een duidelijke aanduiding van het tijdvak waarop de Betrokkenen vermoedt dat zijn kenteken is geregistreerd. Vakantieoord De Kremmer B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, reageren op het verzoek van een Betrokkene.

Klachten

Eventuele klachten over de wijze waarop Vacantieoord De Kremmer B.V. omgaat met persoonsgegevens kunnen worden gemeld bij Vacantieoord De Kremmer B.V. (Houtvester Jansenweg 4 te (9462TB) Gasselte). Eventuele klachten kunnen bovendien worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens of de geschillencommissie RECRON.

Onze bungalows